Juridisch

Inleiding

De volgende voorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen u, uw werknemers, vertegenwoordigers, opdrachtnemers en enigerlei andere entiteit namens wie u deze voorwaarden aanvaardt (gezamenlijk "u" of "uw"), en Workday, Inc. Door om het even welke website die beschikbaar is gesteld door Workday ("website") te openen, erop te browsen of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent en alle wetten en regelgevingen van toepassing zult opvolgen, waaronder wetten en regelgevingen inzake de controle op uitvoer en wederuitvoer. Website slaat niet op de sites die worden gebruikt om de on-demand Software-as-a-Service-dienst van Workday te leveren. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken. Deze website kan een verscheidenheid aan bronnen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, documentatie en andere productinformatie die door Workday beschikbaar is gesteld (gezamenlijk de "documentatie"), downloadgebieden, communicatieforums en andere diensten (gezamenlijk "diensten"), software, waaronder ontwikkelaarstools en voorbeeldcodes (gezamenlijk "software"), en informatie over de Application Program Interface van de webdienst ("API's"). Uw gebruik van om het even welke documentatie, diensten, software en webdienst-API's is onderhevig en specifiek gebonden aan uw aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden ("voorwaarden"). Workday behoudt zich het recht voor om de voorwaarden om het even wanneer te updaten zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Tenzij dit in de voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt vermeld, mag niets in deze voorwaarden worden uitgelegd als het impliciet, via uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie voor intellectuele-eigendomsrechten.

Accounts

Tijdens het registratieproces gaat u ermee akkoord dat alle verstrekte informatie actueel, volledig en accuraat is, zoals gevraagd door het registratieformulier van toepassing. U gaat ermee akkoord dat alle registratie-informatie die u aan Workday verstrekt, altijd accuraat, juist en up-to-date zal zijn. U gaat ermee akkoord en u begrijpt dat u verantwoordelijk bent om de wachtwoorden die zijn gekoppeld aan om het even welke account die u gebruikt om toegang te krijgen tot om het even welk deel van de website, vertrouwelijk te houden. U gaat er dienovereenkomstig mee akkoord dat u als enige aansprakelijk bent tegenover Workday voor alle activiteiten die er onder uw account uitgevoerd worden. U gaat ermee akkoord Workday onmiddellijk op de hoogte te stellen van enigerlei ongeautoriseerd gebruik van uw account of enigerlei andere inbreuk op de veiligheid. Mogelijk kunt u tijdens het registratieproces een alias of een representatieve foto kiezen. U mag geen alias of foto gebruiken die al in gebruik is door een andere persoon, een andere persoon voorstelt, de intellectuele-eigendomsrechten van enigerlei derde partij schendt, als vulgair wordt beschouwd of op een andere manier als beledigend of ongepast wordt beschouwd door Workday naar eigen goeddunken. Alle informatie die u aan Workday verstrekt tijdens het registratieproces wordt beheerst door de voorwaarden van het huidige privacybeleid van Workday. Privacybeleid van Workday

U bent volledig verantwoordelijk voor alle materialen, waaronder, maar niet beperkt tot, softwarecodes, artikelen, feedback of suggesties, ("inhoud") die u uploadt, plaatst of op een andere manier verzendt via de website. U gaat ermee akkoord geen inhoud te uploaden, te plaatsen of op een andere manier via de website te verzenden die: (a) onjuist, schadelijk, obsceen, pornografisch, lasterlijk, racistisch, gewelddadig, beledigend, intimiderend of op een andere manier als aanstootgevend wordt beschouwd door Workday naar eigen goeddunken of door andere gebruikers van de website; (b) ongeoorloofde openbaarmaking van persoonlijke informatie of andere vertrouwelijke informatie bevat; (c) de intellectuele-eigendomsrechten van enigerlei derde partij schendt of er inbreuk op maakt; of (d) softwarevirussen of enigerlei andere computercodes, bestanden of programma's bevat die bedoeld zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken. U gaat ermee akkoord dat u de website niet zult gebruiken om: (a) spam, bulkberichten of ongevraagde berichten te versturen; (b) u voor te doen als Workday of een andere persoon, of de identiteit van Workday of een andere persoon aan te nemen; (c) kopteksten te vervalsen of op een andere manier identificaties te manipuleren (waaronder URL's) om de oorsprong van inhoud die verzonden is via de diensten te verhullen; (d) uw affiliatie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (e) de normale gang van dialoog te verstoren of op een andere manier te handelen die een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om de website te gebruiken; (f) activiteiten uit te oefenen die de fiduciaire relatie, plaatselijke, nationale of internationale wetten of staatswetten van toepassing, of enigerlei andere voorschriften die kracht van wet hebben, zouden schenden, waaronder maar niet beperkt tot pogingen om de beveiliging van accounts of sites op het netwerk in het gedrang te brengen, stalking of dreigen met geweld; of (g) persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan, tenzij dit specifiek geautoriseerd is door die gebruikers. Door inhoud te plaatsen op de website, garandeert u dat u alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten beheert of er op een andere manier over beschikt om dergelijke inhoud op de website te plaatsen en om andere personen toe te staan gebruik te maken van uw inhoud. Workday behoudt zich het recht voor om inhoud die deze voorwaarden schendt of die commerciële reclame van derde partijen bevat, te bewerken of te verwijderen.

Inzendingen

U behoudt het auteursrecht voor inhoud waarover u reeds het auteursrecht hebt en die u inzendt, plaatst of weergeeft op of via de diensten. Door inhoud in te zenden, te plaatsen of weer te geven, geeft u Workday en zijn dochterondernemingen, sub licentiehouders (waaronder derde partijen wier producten, technologieën en diensten specifieke delen gebruiken of aanbieden van software of een dienst van Workday die de inhoud bevatten) en andere gebruikers van de website een onverjaarbare, onherroepelijke, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om enigerlei inhoud die u inzendt, plaatst of weergeeft op of via de website te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te verdelen. U zult geen inhoud verstrekken die onderworpen is aan een licentie die Workday vereist een licentie te geven aan derde partijen voor zijn software of documentatie, omdat we uw inhoud erin opgenomen hebben.

Workday is niet verplicht inhoud die u hebt verstrekt te plaatsen of te gebruiken en Workday mag enigerlei inhoud op om het even welk moment en naar eigen goeddunken verwijderen. Door inhoud te plaatsen, garandeert u en geeft u aan dat u beschikt over alle rechten, macht en autoriteit die nodig is om de bovenvermelde licentie te verlenen.

Software

Alle software die de website beschikbaar stelt om te downloaden (de "software") is het auteursrechtelijk beschermd werk van Workday en/of derde aanbieders. Gebruik van de software is onderhevig aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst die de software vergezelt (de "licentieovereenkomst"). Indien Workday software beschikbaar stelt op zijn website zonder een licentieovereenkomst, mag u dergelijke software gebruiken overeenkomstig de volgende algemene voorwaarden: DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUTEURS GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN NIET GEGARANDEERD. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF DE CONTRIBUTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, GEVOLGSCHADE OF DERGELIJKE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS HET PRINCIPE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERS) OP ENIGE WIJZE ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS MEN IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. MET INACHTNEMING VAN HET VOORGAANDE MAG DE SOFTWARE VRIJ GEREPRODUCEERD, VERDEELD, VERZONDEN, GEBRUIKT, GEWIJZIGD, UITGEBOUWD OF OP EEN ANDERE MANIER GEËXPLOITEERD WORDEN DOOR OF NAMENS WORKDAY OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, ELKE KLANT OF PARTNER VAN WORKDAY OF DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN, OF ELKE APPLICATIEONTWIKKELAAR DIE WERKT AAN DE DIENSTEN VAN WORKDAY, VOOR OM HET EVEN WELK DOELEINDE DAT BETREKKING HEEFT OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. Elke reproductie of herverdeling van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst of deze voorwaarden is expliciet verboden.

Documentatie

Alle documentatie op de website of documentatie waartoe toegang is verkregen via de website is het auteursrechtelijk beschermd werk van Workday en/of zijn leveranciers. Gebruik van de documentatie is onderhevig aan de voorwaarden van de overkoepelende overeenkomst, indien die bestaat, tussen u en Workday ("overkoepelende overeenkomst"). Indien u documentatie beschikbaar is gesteld op deze website zonder een overkoepelende overeenkomst, mag u de documentatie van Workday annoteren, vertalen en er een aanvaardbaar aantal kopieën van maken voor uw intern gebruik bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van uw software, onder de voorwaarde dat: (a) kennisgevingen over auteursrecht die van toepassing zijn op de documentatie behouden worden en er een toestemmingskennisgeving (bijvoorbeeld "gebruikt met toestemming") wordt toegevoegd aan dergelijke documentatie. U mag dergelijke annotaties of vertalingen niet publiceren. U moet alle kennisgevingen over auteursrecht behouden in alle kopieën van de documentatie. Logo's, grafieken of afbeeldingen mogen niet gekopieerd of opnieuw verzonden worden van de website, tenzij dit expliciet is toegestaan door Workday. Gebruik voor enigerlei andere doeleinden is expliciet verboden. Documentatie omvat het ontwerp of de lay-out van de website of enige andere website van Workday niet.

API's van de webdienst van Workday

Workday verleent u hierbij de niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, beperkte gebruikslicentie om de API's van de webdienst van Workday intern te gebruiken, zoals ze beschikbaar zijn gesteld via de website. Gebruik van de API’s is beperkt tot intern gebruik met als enig doeleinde de ontwikkeling van software-interfaces die de toegang tot data tussen het door u ontwikkelde product, producten van derde partijen en Workday mogelijk maakt. U bent volledig aansprakelijk ten gevolge van elk gebruik van de API's. Deze licentie verleent u geen rechten op enigerlei versieverbetering of beschikbaarheid van de API's of op ondersteuning van om het even welke aard bij het gebruik van de website. Workday mag de verlening van de API's herzien of stopzetten zonder kennisgeving op om het even welk moment naar eigen goeddunken.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF DE REPRODUCTIE VAN DE SOFTWARE EN/OF API'S NAAR ENIGERLEI ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERVERDELING EXPLICIET VERBODEN, TENZIJ EEN DERGELIJKE REPRODUCTIE OF HERVERDELING EXPLICIET IS TOEGESTAAN DOOR DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE DERGELIJKE SOFTWARE EN/OF API'S VERGEZELT.

Beperkte rechten

Enigerlei software die van de website is gedownload voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, zijn agentschappen en/of instanties ("Amerikaanse overheid"), is voorzien van beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of onthulling door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen, zoals bepaald in alinea (c)(1)(ii) van de paragraaf Rechten in technische data en computersoftware bij DFARS 252.227-7013 of alinea's (c)(1) en (2) van Commerciële computersoftware - Beperkte rechten bij 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing. De producent is Workday Inc., 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588

HYPERLINKS

De WEBSITE mag links naar andere websites of inhoud of bronnen bevatten. Het kan zijn dat Workday geen controle heeft over websites of bronnen die verstrekt zijn door bedrijven of personen anders dan Workday. SITES VAN DERDE PARTIJEN STAAN NIET ONDER DE CONTROLE VAN WORKDAY EN WORKDAY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN EEN SITE WAARNAAR EEN LINK GEPLAATST IS OF VOOR ENIGERLEI LINK OP EEN SITE WAARNAAR GELINKT IS, OF ENIGERLEI WIJZIGINGEN OF UPDATES AAN DERGELIJKE SITES. BOVENDIEN IS WORKDAY NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGERLEI INHOUD DIE ONTVANGEN IS VAN EEN WEBSITE VAN EEN DERDE PARTIJ. WORKDAY VERSTREKT U DEZE LINKS ENKEL VOOR UW GEMAK EN DE OPNAME VAN DE LINKS IMPLICEERT NIET DAT WORKDAY DE SITE GOEDKEURT.

AFWIJZING VAN GARANTIE

GEBRUIK VAN DEZE SITE IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. ALLE INHOUD, DOCUMENTATIE, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S EN DIENSTEN WORDEN VERSTREKT "ZOALS ZE ZIJN," ZONDER ENIGE WAARBORG OF GARANTIE. WORKDAY VRIJWAART ZICH EXPLICIET VOOR ZOVER MOGELIJK TOEGESTAAN DOOR DE WET VAN ALLE EXPLICIETE, GEÏMPLICEERDE, WETTELIJKE EN ANDERE WAARBORGEN, GARANTIES OF VERKLARINGEN, WAARONDER ZONDER BEPERKINGEN, DE WAARBORGEN VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHT EN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. WORKDAY WAARBORGT OF GARANDEERT NIET, ZONDER BEPERKING, DAT DEZE WEBSITE OF INHOUD ONONDERBROKEN, PUNCTUEEL, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS U INHOUD, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN DOWNLOADT OF OP EEN ANDERE MANIER VERKRIJGT, U DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO DOET EN DAT ENKEL U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE DIT KAN TEWEEGBRENGEN, WAARONDER VERLIES VAN DATA OF SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN GARANTIES NIET TOEGESTAAN. DAARDOOR ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

WORKDAY ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER EEN PARTIJ VOOR ENIGERLEI DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE VAN OM HET EVEN WELK TYPE DIE BETREKKING HEEFT OP OF VOORTVLOEIT UIT DEZE WEBSITE OF ENIGERLEI GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGERLEI SITE OF BRON WAARNAAR GELINKT IS, GEREFEREERD WORDT OF DIE GEOPEND WORDT VIA DEZE WEBSITE, OF VOOR HET GEBRUIK OF HET DOWNLOADEN VAN OF TOEGANG TOT ENIGERLEI MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ENIGERLEI GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, GEMISTE BESPARINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE DATA, ZELFS ALS WORKDAY EXPLICIET INGELICHT IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING EN OPHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN, OF ZE NU GEBASEERD ZIJN OP EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGERLEI ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN.

Er kunnen bijkomende voorwaarden, condities en kennisgevingen van toepassing zijn op specifieke materialen, informatie, producten, software en diensten die via deze website aangeboden worden. In geval van tegenstrijdigheid zullen dergelijke bijkomende of andere voorwaarden, condities en kennisgevingen voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg hiervoor de geldende overeenkomst of kennisgeving.

Algemeen

De voorwaarden vormen de volledige juridische overeenkomst tussen u en Workday en beheersen uw gebruik van de website (maar met uitzondering van diensten die Workday u kan verstrekken uit hoofde van een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst), en ze vervangen voorafgaande overeenkomsten tussen u en Workday met betrekking tot de website volledig. U gaat ermee akkoord dat Workday u kennisgevingen kan verstrekken, waaronder kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen van de voorwaarden, via e-mail, gewone post of meldingen op de website. U gaat ermee akkoord dat als Workday zijn wettelijke rechten of rechtsmiddelen die opgenomen zijn in deze voorwaarden (of waarvan Workday het voordeel heeft uit hoofde van om het even welke wet van toepassing) niet uitoefent of afdwingt, dit niet beschouwd kan worden als een formele vrijstelling van de rechten van Workday en dat die rechten of rechtsmiddelen beschikbaar zullen blijven voor Workday.

Indien om het even welke rechtbank, die bevoegd is om over deze zaak te beslissen, beslist dat een bepaling in deze voorwaarden ongeldig is, zal die bepaling verwijderd worden uit de voorwaarden. Dit zal geen invloed hebben op de rest van de voorwaarden. De resterende bepalingen van de voorwaarden zullen geldig en afdwingbaar blijven.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle dochterondernemingen van Workday derde begunstigden zullen zijn van de voorwaarden en dat dergelijke andere bedrijven het recht zullen hebben om enigerlei bepalingen van de voorwaarden, die een voordeel aan hen overdragen (of rechten in hun voordeel), rechtstreeks af te dwingen of erop beroep te doen. Behalve dit zal geen enkele persoon of bedrijf een derde begunstigde zijn van de voorwaarden.

De voorwaarden en uw relatie met Workday onder de voorwaarden zullen beheerst worden door de wetgeving van de staat Californië zonder inachtneming van tegenstrijdigheden ervan met wettelijke bepalingen. U en Workday gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken die zich bevinden in het rechtsgebied van Alameda, Californië om juridische kwesties die voortvloeien uit de voorwaarden, op te lossen. Niettemin gaat u ermee akkoord dat Workday nog steeds voorlopige rechtsmiddelen zal kunnen aanvragen in om het even welk rechtsgebied.

Workday behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet verleend zijn uit hoofde van deze voorwaarden en er worden geen andere rechten verleend uit hoofde van deze voorwaarden door implicatie, uitsluiting of op een andere manier.

© 2008 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday, het Workday-logo, Workday Enterprise Business Services, Workday Human Capital Management, Workday Financial Management, Workday Resource Management en Workday Revenue Management zijn handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.