Gebruiksvoorwaarden website van Workday

Akkoord met voorwaarden

Lees de gebruiksvoorwaarden voor de website van Workday ('Voorwaarden') aandachtig door, aangezien ze een bindende overeenkomst vormen tussen u en Workday, Inc. (indien u in de Verenigde Staten gevestigd bent) of Workday Limited (indien u buiten de Verenigde Staten gevestigd bent). In deze voorwaarden wordt met 'Workday' zowel Workday, Inc. als Workday Limited bedoeld. Door het openen of gebruiken van een website of pagina die een link bevat naar deze Voorwaarden ('Website'), bevestigt u dat u ermee instemt gebonden te zijn door deze Voorwaarden en dat u zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief wet- en regelgeving inzake de controle op uitvoer. Workday biedt ook Software-as-a-Service en andere producten conform een afzonderlijke handmatige of digitaal bekrachtigde overeenkomst. 

De Website bevat een verscheidenheid aan informatie en bronnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot productbeschrijvingen, tekst, afbeeldingen, foto's, documenten, getuigenissen, logo's, diagrammen, rapporten, software, downloadgebieden, communicatiefora, informatie over Web Services Application Program Interface (API's), en overige tools (gezamenlijk de 'Content'). 

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Website of daarop voorkomende Content niet gebruiken.

Accounts

Mogelijk wordt u gevraagd informatie te verstrekken voor toegang tot bepaalde onderdelen van de Website, om bepaalde content te downloaden, u te registreren voor evenementen of om een account aan te maken. U gaat ermee akkoord informatie te verstrekken die correct en up-to-date is. Informatie die u aan Workday verstrekt tijdens een inputproces, evenals alle overige informatie die over u wordt verzameld wanneer u de Website bezoekt, wordt bepaald door het op dat moment geldende Privacybeleid van Workday.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van de wachtwoorden van uw account. U gaat ermee akkoord dat u als enige aansprakelijk bent tegenover Workday voor alle activiteiten die onder uw account uitgevoerd worden. U gaat ermee akkoord Workday onmiddellijk op de hoogte te stellen van enigerlei ongeautoriseerd gebruik of enigerlei andere inbreuk op de beveiliging van uw account.    

Content

De Content wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en andere toepasselijke wetten. Er worden geen andere licenties of rechten toegekend, tenzij deze uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld. Tenzij anderszins in deze Voorwaarden vermeld, mag u de Content uitsluitend gebruiken voor informationele en niet-commerciële doeleinden. Tenzij Workday hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, of indien het op andere wijze wettelijk is toegestaan, is het u niet toegestaan de Content te kopiëren, publiceren, weergeven, distribueren, wijzigen of er afgeleide werken van te maken. Het is niet toegestaan om eigendomsberichten op de Content te verwijderen, wijzigen of bedekken. De producten die worden genoemd in de Content zijn mogelijk niet algemeen verkrijgbaar in uw land of regio. Productbeschrijvingen kunnen naar eigen inzicht van Workday worden gewijzigd.

Indien u journalist bent, mag u alle afbeeldingen gebruiken die beschikbaar zijn om te downloaden vanaf de Workday Media Resources voor professionele publicaties om Workday, zijn producten en/of services onder de aandacht te brengen.    

Bijdragen

U bent volledig verantwoordelijk voor alles wat u uploadt, plaatst, toont of op andere wijze verzendt via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot softwarecode, artikelen, feedback of suggesties, (''Bijdragen”). U bevestigt dat alle rechten met betrekking tot een Bijdrage in uw bezit zijn of dat u de benodigde rechten en/of toestemmingen heeft verkregen om een Bijdrage te doen. Iedere Bijdrage moet voldoen aan het van toepassing zijnde beleid voor geaccepteerd gebruik.

U geeft Workday, haar dochterondernemingen en sublicentiehouders een onverjaarbare, onherroepelijke, overdraagbare, internationale, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Bijdrage te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te verdelen. Workday is niet verplicht een Bijdrage te plaatsen of te gebruiken en Workday mag Bijdragen op om het even welk moment en naar eigen goeddunken verwijderen.

Als u denkt dat uw auteursrechtelijk beschermde content zonder uw toestemming op een Website is geplaatst, raadpleeg dan onze Procedures voor kennisgeving en verwijdering.

Workday Web Services API's

Als er API's zonder afzonderlijke licentieovereenkomst beschikbaar zijn op de Website, verleent Workday u hierbij een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare beperkte licentie voor het gebruik van API's, uitsluitend ten behoeve van klanten van Workday. U bent volledig aansprakelijk ten gevolge van elk gebruik van de API's. Workday doet geen toezeggingen over de doorlopende beschikbaarheid van API's en u heeft geen recht op nieuwe versies of ondersteuning. Workday mag de verlening van de API's op ieder gewenst moment naar eigen goeddunken herzien of stopzetten zonder kennisgeving. NIETTEGENSTAANDE HET BOVENGENOEMDE, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE API'S VOOR VERDERE HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN.    

Beperkte rechten

Enigerlei software die van de website is gedownload voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, zijn agentschappen en/of instanties (Amerikaanse overheid), is voorzien van beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of onthulling door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen, zoals bepaald in alinea (c)(1)(ii) van de paragraaf Rechten in technische data en computersoftware bij DFARS 252.227-7013 of alinea's (c)(1) en (2) van Commerciële computersoftware - Beperkte rechten bij 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing. Fabrikant is Workday Inc., 6110 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, VS.

Hyperlinks

Workday is niet verantwoordelijk voor enigerlei third-party content of gekoppelde websites op de Website. Workday verstrekt u deze links enkel voor uw gemak en de opname van de links impliceert niet dat Workday de site goedkeurt.

AFWIJZING VAN GARANTIE

HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN CONTENT GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. ALLE CONTENT WORDT VERSTREKT ZOALS HET IS, ZONDER ENIGE WAARBORG OF GARANTIE. WORKDAY VRIJWAART ZICH EXPLICIET VOOR ZOVER MOGELIJK TOEGESTAAN DOOR DE WET VAN ALLE EXPLICIETE, GEÏMPLICEERDE, WETTELIJKE EN ANDERE WAARBORGEN, GARANTIES OF VERKLARINGEN, WAARONDER ZONDER BEPERKINGEN, DE WAARBORGEN VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHT EN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. WORKDAY WAARBORGT OF GARANDEERT NIET, ZONDER BEPERKING, DAT DE WEBSITE OF CONTENT ONONDERBROKEN, PUNCTUEEL, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. DEZE GARANTIEUITSLUITINGEN ZIJN OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT. 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

WORKDAY ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER EEN PARTIJ VOOR ENIGERLEI DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN OM HET EVEN WELK TYPE DIE BETREKKING HEEFT OP OF VOORTVLOEIT UIT DE WEBSITE OF ENIGERLEI GEBRUIK VAN DE CONTENT OF VAN ENIGERLEI SITE OF BRON WAARNAAR GELINKT IS, GEREFEREERD WORDT OF DIE GEOPEND WORDT VIA DE WEBSITE. DEZE UITSLUITING EN WAIVER OF LIABILITY OMVAT, ZONDER BEPERKING, EVENTUELE WINSTDERVING, ZAKELIJKE ONDERBREKING, GEMISTE BESPARINGEN OF VERLIES VAN DATA, ZELFS WANNEER WORKDAY UITDRUKKELIJK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING EN WAIVER OF LIABILITY IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN, ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIEËN, EN IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT.

Algemeen

Deze Voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de Website en vormen de volledige wettelijke overeenkomst tussen u en Workday met betrekking daartoe. Er kunnen extra of andere voorwaarden, condities en kennisgevingen van toepassing zijn op specifieke onderdelen van de Content die via deze website aangeboden worden. In geval van conflict hebben deze aanvullende of afwijkende voorwaarden en kennisgevingen voorrang boven deze voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de geldende overeenkomst of kennisgeving. Workday behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze Voorwaarden, met inbegrip van de intellectuele-eigendomsrechten noch wordt met deze voorwaarden enig ander recht impliciet, bij uitsluiting of anderszins verleend. Workday werkt deze Voorwaarden mogelijk van tijd tot tijd bij. Workday past onderaan het document de datum aan waarop deze Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt. U dient deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien Workday de wettelijke rechten of rechtsmiddelen die opgenomen zijn in deze Voorwaarden of van toepassing zijnde wet niet toepast, wordt dit niet beschouwd als een formele verklaring van afstand van deze rechten of rechtsmiddelen en zullen deze rechten of remedies nog steeds beschikbaar zijn voor Workday. Als een bevoegde rechtbank verklaart dat een van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen uit deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Behalve indien de wet anders voorschrijft, worden juridische kwesties die voortvloeien uit deze Voorwaarden bepaald door de wetgeving van de Staat Californië, zonder inachtneming van tegenstrijdigheden ervan met wettelijke bepalingen en gaat u akkoord met de bevoegdheid van de rechtbank in Alameda County, Californië. U gaat ermee akkoord dat Workday voorlopige voorzieningen zal kunnen aanvragen in om het even welk rechtsgebied. Deze Voorwaarden bevatten geen rechten ten behoeven van derden.

©2017 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn handelsmerken van Workday, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Laatst bijgewerkt: 20 september 2018