Online-servicevoorwaarden van Workday

Laatst bijgewerkt: 7 december 2023

Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van (a) de website die zich bevindt op www.workday.com en alle bijbehorende webpagina's, websites en bijbehorende socialmediapagina's, (b) alle webpagina's, websites en bijbehorende socialmediapagina's (met inbegrip van alle content daarvan) die rechtstreeks verwijzen naar deze Voorwaarden, (c) de Community (zoals hieronder gedefinieerd), en (d) de Workday-API's (zoals hieronder gedefinieerd) ((a)-(d) gezamenlijk te noemen: de 'Sites') die worden aangeboden door Workday, Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (elk te noemen: 'Workday', 'wij', 'ons' of 'onze').

Door een vakje aan te vinken waarmee u akkoord gaat met deze Voorwaarden of door onze Sites te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden, met inbegrip van de verplichte arbitragebepaling en de afstand van collectieve acties in artikel 14. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Sites.

Wij kunnen andere of aanvullende voorwaarden, bepalingen, richtsnoeren, beleidslijnen of regels vaststellen met betrekking tot sommige van onze Sites of producten of diensten van Workday die op of via onze Sites beschikbaar worden gesteld ('Aanvullende Voorwaarden'). Eventuele Aanvullende Voorwaarden worden onderdeel van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Sites gebruikt en worden hierbij opgenomen hierin, en in geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden voor die tegenstrijdigheid.  De Aanvullende Voorwaarden omvatten:

 • Voorwaarden voor de Workday Community (uitsluitend wanneer u toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Community, zoals hieronder gedefinieerd)
 • Voorwaarden voor Betaalde Aanbiedingen (uitsluitend wanneer u toegang hebt tot of gebruikmaakt van Betaalde Aanbiedingen (zoals hieronder gedefinieerd)
 • Voorwaarden voor Workday API's (uitsluitend wanneer u toegang hebt tot of gebruikmaakt van de Workday API's, zoals hieronder gedefinieerd)
 • Wereldwijd Addendum (uitsluitend wanneer u de Sites buiten de Verenigde Staten bezoekt of gebruikt)
 • Gebruiksrichtlijnen voor handelsmerken
 • Procedures voor kennisgeving en verwijdering

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd ook wijzigen.  De legenda 'Laatst bijgewerkt' hierboven geeft aan wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd.  Als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen, geldt het bijwerken van de datum bovenaan deze Voorwaarden als kennisgeving van de wijzigingen aan u. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Tenzij wij anders aangeven, worden de gewijzigde Voorwaarden onmiddellijk van kracht en uw voortgezette gebruik van onze Sites bevestigt dat u de wijzigingen accepteert. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze Sites. 

1. Geschiktheid

U moet ten minste zestien (16) jaar oud zijn om onze Sites te gebruiken.  Als u onze Sites gebruikt namens een andere persoon of entiteit, (a) omvatten alle verwijzingen naar 'u' in deze Voorwaarden ook die persoon of entiteit, (b) verklaart u dat u bevoegd bent om deze Voorwaarden namens die persoon of entiteit te accepteren, en (c) gaat de persoon of entiteit ermee akkoord om jegens ons verantwoordelijk te zijn wanneer u of de persoon of entiteit in strijd handelt met deze Voorwaarden.  Als u de ouder of wettelijk verzorger bent van een gebruiker jonger dan 18 jaar (of de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd), bent u volledig verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze gebruiker met betrekking tot onze Sites.

2. Verboden gedragingen en Content

In verband met het gebruik van onze Sites mag u geen toepasselijke wetgeving, overeenkomst, intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden overtreden of schenden en geen onrechtmatige daad plegen, en alleen u bent verantwoordelijk voor uw gedragingen tijdens het gebruik van onze Sites. Dit houdt onder meer in dat u zich verplicht om u te onthouden van:

 • gedrag dat bestaat uit pesten, bedreigingen, intimidatie, uitbuiting of stalking;
 • het gebruiken of proberen te gebruiken van de account of informatie van een andere gebruiker, het delen van uw inloggegevens of het op andere wijze toestaan dat een andere persoon of entiteit uw account gebruikt, zonder de toestemming van die gebruiker en Workday;
 • u voordoen als of berichten plaatsen namens een persoon of entiteit die u niet mag vertegenwoordigen, of op andere wijze een verkeerde voorstelling van zaken geven met betrekking tot uw verbondenheid met een persoon of entiteit;
 • het verkopen, doorverkopen of commercieel gebruiken van onze Sites, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan;
 • het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, distribueren, openbaar uitvoeren of openbaar weergeven van onze Sites, tenzij dit uitdrukkelijk door ons of onze licentiegevers is toegestaan;
 • het wijzigen van onze Sites, het verwijderen van kennisgevingen of aanduidingen van eigendomsrechten of het anderszins maken van afgeleide werken op basis van onze Sites;
 • het gebruiken van onze Sites voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
 • het gebruiken van onze Sites op een manier die onze Sites of de diensten van Workday zou kunnen belemmeren of verstoren of negatief zou kunnen beïnvloeden of zou verhinderen dat andere gebruikers daar ten volle plezier aan beleven of die de werking van onze Sites of de diensten van Workday op enigerlei wijze zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
 • het gebruiken van onze Sites op een manier die, uitsluitend te onzer beoordeling, het normale gebruik of de normale werking van de diensten van Workday of de Workday API's omzeilt of onze prijsstructuur of ons vermogen om producten, diensten of ondersteuning aan onze klanten te leveren verstoort;
 • het reverse-engineeren van enig aspect van onze Sites of iets doen waardoor de broncode kan worden achterhaald of waarmee de maatregelen die zijn genomen ter voorkoming of beperking van de toegang tot enig deel van onze Sites worden omzeild of ontdoken;
 • het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- of extractiemethoden die zijn ontworpen om gegevens van onze Sites te schrapen of aan onze Sites te onttrekken; 
 • het ontwikkelen of gebruiken van toepassingen die interactie hebben met onze Sites zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • het verzenden, verspreiden of plaatsen van spam, ongevraagde of in bulk verzonden commerciële elektronische communicatie, kettingbrieven of piramidespelen;
 • het plaatsen van links naar een online-gedeelte van de Sites op een manier waardoor onze reputatie wordt geschaad of van onze reputatie wordt geprofiteerd of die enige vorm van verbondenheid met of goedkeuring of ondersteuning door ons suggereert;
 • het omzeilen of negeren van instructies die zijn opgenomen in ons robots.txt-bestand; of
 • het gebruik van onze Sites voor illegale of niet-toegestane doeleinden, of het uitvoeren, aanmoedigen of bevorderen van activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

3. Eigendom; beperkte licentie

De Sites, met inbegrip van de daarin opgenomen tekst, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere content, zijn eigendom van Workday of onze licentiegevers en zijn beschermd op grond van nationale en buitenlandse wetgeving. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zijn alle rechten op en met betrekking tot de Sites voorbehouden aan ons of onze licentiegevers. Mits deze Voorwaarden worden nageleefd, wordt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie verleend om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Sites om onze producten en diensten te beoordelen of te gebruiken in het kader van uw overeenkomst met Workday. Elk gebruik van de Sites dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Voorwaarden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden en zal de hierin verleende licentie doen eindigen en inbreuk maken op onze intellectuele-eigendomsrechten.

Indien u journalist bent, mag u alle afbeeldingen gebruiken die beschikbaar zijn om te downloaden vanaf de afbeeldingengalerij op de websites van de Workday Media Resources voor professionele publicaties om Workday en haar producten en/of diensten onder de aandacht te brengen.

4. Handelsmerken

WORKDAY en onze logo's, de namen van onze producten of diensten, onze slogans en de uitstraling en het gevoel van de Sites zijn handelsmerken van Workday en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, behalve met de uitdrukkelijke toestemming en in overeenstemming met onze Gebruiksrichtlijnen voor handelsmerken. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de Sites worden vermeld, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Verwijzingen naar producten, diensten, processen of andere informatie door middel van een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormen en impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ons.  

5. Beleid inzake herhaaldelijke inbreukmakers; Klachten in verband met auteursrechten

In overeenstemming met de Amerikaanse Wet op het auteursrecht in het digitale millennium ('Digital Millennium Copyright Act') en andere toepasselijke wetgeving, hebben wij beleid vastgesteld om, in voorkomende gevallen, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te beëindigen. Als u van mening bent dat er iets op onze Sites staat dat inbreuk maakt op een auteursrecht waarvan u de eigenaar bent of waarover u de controle hebt, kunt u de aangewezen vertegenwoordiger van Workday hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met onze Procedures voor kennisgeving en verwijdering.

6. Accounts

U moet juiste accountgegevens verstrekken en deze gegevens bij wijzigingen onmiddellijk bijwerken en u gaat hierbij akkoord met de ontvangst van e-mails, sms-berichten en andere vormen van communicatie van Workday met gebruikmaking van het e-mailadres dat of andere contactgegevens die u in verband met uw account verstrekt. U moet de beveiliging van uw account in stand houden en ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u ontdekt of vermoedt dat er iemand zonder uw toestemming toegang tot uw account heeft gehad. U mag uw accountinformatie of inloggegevens niet delen met een andere persoon of entiteit en u mag uw accountinformatie of inloggegevens niet door een andere persoon of entiteit laten gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd. We behouden ons het recht voor om gebruikersnamen te weigeren, te eisen dat u gebruikersnamen wijzigt of terugvordert, met inbegrip van merkrechten met betrekking tot deze gebruikersnamen. U gaat ermee akkoord dat wij in het geval van uw overlijden, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid, alle rechten op uw account of Gebruikerscontent (zoals hierin gedefinieerd), voor zover van toepassing, mogen beëindigen.

7. Feedback

U kunt op vrijwillige basis vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, origineel of creatief materiaal of andere informatie over Workday of onze Sites (gezamenlijk 'Feedback') plaatsen, versturen of anderszins aan ons communiceren. U begrijpt dat wij dergelijke Feedback kunnen gebruiken voor elk commercieel of ander doel zonder dankbetuiging of vergoeding aan u, met inbegrip van het ontwikkelen, kopiëren, publiceren of verbeteren van de Feedback of het verbeteren of ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of de Sites, naar eigen goeddunken van Workday. Alleen Workday zal eigenaar zijn van alle verbeteringen in, of nieuwe, producten, diensten of Sites van Workday op basis van Feedback. U begrijpt dat Workday Feedback als niet-vertrouwelijk mag behandelen.

8. Content van derden

We kunnen informatie verstrekken over of links plaatsen naar producten, diensten, activiteiten of evenementen van derden of toestaan dat derden hun content en informatie beschikbaar stellen op of via de Sites (gezamenlijk: 'Content van Derden'). We kunnen Content van Derden aanbieden als dienst aan degenen die geïnteresseerd zijn in dergelijke content. Uw contact of correspondentie met derden en uw gebruik van of interactie met Content van Derden is uitsluitend tussen u en de derde. Workday controleert of onderschrijft Content van Derden niet en geeft of doet geen verklaringen of garanties met betrekking tot Content van Derden, ook niet ten aanzien van de juistheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid, bruikbaarheid of veiligheid van Content van Derden.  Uw toegang tot en gebruik van dergelijke Content van Derden geschiedt op eigen risico en kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen of regels (met inbegrip van de servicevoorwaarden of het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke Content van Derden).

9. Credentialbeheer

Naar eigen inzicht van Workday kunnen u credentials worden aangeboden in de vorm van een digitale badge en/of een of meer elektronische certificaten in verband met uw gebruik van de Sites. U erkent en gaat ermee akkoord dat het verstrekken van dergelijke credentials geen contractuele relatie of garantieovereenkomst vormt tussen de partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een aanbod van een dienstverband door Workday of een derde partij. U dient dergelijke credentials te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die bij de credentials zijn verstrekt.

10. Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zult u Workday en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en alle respectievelijke functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, partners en werknemers van ons en van hen (individueel en gezamenlijk te noemen: de 'Workday-partijen') schadeloosstellen en vrijwaren voor, en verdedigen tegen, alle verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen, eisen, schade, uitgaven of kosten ('Claims') die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van de Sites of enige content die u daarop of daarin verstrekt; (b) het delen van uw inloggegevens voor de Sites zonder toestemming van Workday; (c) uw Feedback; (d) uw overtreding van deze Voorwaarden; (e) uw overtreding of verduistering van, of inbreuk op, rechten van anderen (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten of privacyrechten); of (f) uw gedragingen in verband met de Sites. U gaat ermee akkoord om de Workday-partijen onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele Claims, samen te werken met de Workday-partijen bij het voeren van verweer tegen dergelijke Claims en alle vergoedingen, kosten en uitgaven te betalen die verband houden met het verweer tegen dergelijke Claims (met inbegrip van honoraria van advocaten). U gaat er tevens mee akkoord dat de Workday-partijen de controle zullen hebben over het voeren van verweer tegen of de schikking van eventuele Claims, uitsluitend naar keuze van Workday. Deze vrijwaring geldt als aanvulling op, en treedt niet in de plaats van, andere vrijwaringen die zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en een van de Workday-partijen.

11. Disclaimers

Uw gebruik van onze Sites geschiedt geheel op eigen risico. Tenzij schriftelijk anders door ons is bepaald en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, worden onze Sites en de content daarop 'as is' ('zoals zij zijn') en 'zoals beschikbaar' aangeboden, zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook. Workday wijst alle garanties met betrekking tot de Sites en de content daarop van de hand, met inbegrip van impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, eigendom en de afwezigheid van inbreuk. Bovendien verklaart of garandeert Workday niet dat onze Sites nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel, vrij van virussen of andere schadelijke componenten of content of vrij van fouten zijn of dat de toegang tot de Sites ononderbroken zal zijn. U aanvaardt het volledige risico wat betreft de kwaliteit en werking van de Sites.

12.  Beperking van aansprakelijkheid

(a)   Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de Workday-partijen niet aansprakelijk jegens u op grond van enige aansprakelijkheidsleer, ongeacht of die is gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, garantie of anderszins, voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade of winstderving, zelfs niet indien Workday of de andere Workday-partijen van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis zijn gesteld.

(b)   De totale aansprakelijkheid van de Workday-partijen voor elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of onze Sites, ongeacht de vorm van de actie, is beperkt tot 100 USD.

(c)   De in dit artikel 12 vermelde beperkingen (Beperking van aansprakelijkheid) zullen de aansprakelijkheid van de Workday-partijen voor zaken waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving, niet beperken of uitsluiten. Daarnaast is het in sommige rechtsgebieden niet toegestaan om incidentele schade of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, waardoor de beperkingen of uitsluitingen van artikel 12(a) mogelijk niet op u van toepassing zijn.

13.  Ontslag

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving ontslaat en ontheft u Workday en de andere Workday-partijen voor altijd van alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen, gronden voor acties en/of schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend (met inbegrip van claims vanwege nalatigheid) die voortvloeien uit of verband houden met geschillen tussen gebruikers en het handelen of nalaten van derden. Als u een consument bent die in Californië woont, doet u hierbij afstand van uw rechten op grond van het Californische Burgerlijke Wetboek ('California Civil Code') § 1542, waarin het volgende wordt bepaald:

"Een algemeen ontslag strekt zich niet uit tot claims waarvan de schuldeiser of de partij die het ontslag verleent niet weet of vermoedt dat deze ten gunste van hem/haar bestaan op het moment waarop het ontslag wordt verleend en die, indien deze bij hem/haar bekend waren geweest, zijn/haar afwikkeling of verrekening met de schuldenaar of partij aan wie het ontslag is verleend wezenlijk zouden hebben beïnvloed."

14. Gegevensverwerking

Voor informatie over hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.  Onze Privacyverklaring vormt geen Aanvullende Voorwaarden.

15. Promoties

Op loterijen, competities, tombola's, enquêtes, spelletjes of soortgelijke promoties (gezamenlijk te noemen: 'Promoties') die via de Sites beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een Promotie, lees dan de toepasselijke regels en ook onze Privacyverklaring. Als de regels van een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, prevaleren de regels van de Promotie.

16. Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting; Bindende arbitrage

LEES DIT ARTIKEL ZORGVULDIG DOOR, OMDAT DIT ARTIKEL U EN WORKDAY VERPLICHT OM BEPAALDE GESCHILLEN EN CLAIMS AAN ARBITRAGE TE ONDERWERPEN EN DE MANIER WAAROP WE VORDERINGEN TEGEN ELKAAR KUNNEN INSTELLEN BEPERKT. ARBITRAGE BELET U EN WORKDAY OM VOOR DE RECHTER TE PROCEDEREN OF EEN PROCES MET EEN JURY TE HEBBEN. U EN WORKDAY KOMEN OVEREEN DAT ARBITRAGE UITSLUITEND ZAL PLAATSVINDEN OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET ALS COLLECTIEVE ARBITRAGE, COLLECTIEVE ACTIE OF ENIGE ANDERE VORM VAN REPRESENTATIEVE PROCEDURE. WORKDAY EN U DOEN BEIDE AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES MET EEN JURY.

ALS U EEN CONSUMENT BENT (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), VOLG DAN DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ALS U ZICH NIET WILT ONDERWERPEN AAN HET VEREISTE VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS. COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIES OF ARBITRAGES ZIJN NIET TOEGESTAAN OP GROND VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST.

(a)   Informele geschillenbeslechting voorafgaand aan arbitrage.  Voor elk geschil of elke claim die u tegen Workday hebt, die Workday tegen u heeft of die u hebt, of Workday heeft, in elke zaak die op enigerlei wijze verband houdt met deze Voorwaarden of de Sites, of enig aspect van de relatie tussen u en Workday met betrekking tot deze Voorwaarden of de Sites (gezamenlijk: 'Claims' en ieder afzonderlijk: 'Claim'), komen u en Workday overeen dat geprobeerd zal worden om de Claim eerst informeel te beslechten via de onderstaande procedure. Indien u een Claim indient tegen Workday, dient u eerst contact op te nemen met Workday door een schriftelijke kennisgeving van uw Claim ('Kennisgeving van de Eiser') te sturen naar Workday, ter attentie van de General Counsel, per aangetekende post, geadresseerd aan het juiste, hieronder vermelde adres met een kopie per e-mail naar legal@workday.com. De Kennisgeving van de Eiser moet (i) uw naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten; (ii) de aard en grondslag van de Claim beschrijven; en (iii) vermelden welke specifiek redres wordt gevraagd. Indien Workday een Claim tegen u indient, zal Workday eerst contact met u opnemen door u per e-mail een schriftelijke kennisgeving van de Claim van Workday ('Kennisgeving van Workday') te sturen naar het primaire e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. De Kennisgeving van Workday moet (i) de naam van een contactpersoon van Workday en het e-mailadres en telefoonnummer van die contactpersoon bevatten; (ii) de aard en de grondslag van de Claim beschrijven; en (iii) vermelden welk specifiek redres wordt gevraagd.  Indien u en Workday binnen dertig (30) dagen nadat u of Workday een dergelijke Kennisgeving heeft ontvangen, geen overeenstemming kunnen bereiken over het beslechten van de Claim, dan kan elke partij de Claim onderwerpen aan bindende arbitrage zoals hieronder uiteengezet. De verjaring en eventuele termijnen voor administratievergoedingen worden dertig (30) dagen opgeschort vanaf de datum dat u of Workday voor het eerst een Kennisgeving van de Eiser of een Kennisgeving van Workday stuurt, zodat de partijen dit informele proces voor geschillenbeslechting kunnen doorlopen.

Postadressen van Workday voor de Kennisgeving van de Eiser

Voor gebruikers die de Sites vanuit de Verenigde Staten bezoeken:

6110 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588, Verenigde Staten

Voor gebruikers die de Sites van buiten de Verenigde Staten (met uitzondering van Australië) bezoeken:

Kings Building
152-155 Church Street
Dublin 7
D07 AOTN
Ierland

Voor gebruikers die de Sites vanuit Australië bezoeken:

Level 12
100 Pacific Highway
North Sydney
NSW 2060
Australië

(b)   Claims die onderworpen zijn aan bindende arbitrage; uitzonderingen.  Met uitzondering van (i) geschillen over geringe claims waarbij u of Workday een individuele rechtsvordering tracht in te stellen bij een rechter voor geringe vorderingen die zich bevindt in het land van uw factuuradres of (ii) geschillen die uitsluitend verband houden met de intellectuele eigendom of intellectuele-eigendomsrechten van u of Workday, met inbegrip van geschillen waarbij u of Workday een verbod of gebod of andere voorziening op basis van redelijkheid en billijkheid vraagt wegens het vermeende onrechtmatige gebruik van uw intellectuele eigendom of dat van Workday of een andere inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van u of van Workday ('IE-claims'), worden alle Claims, ongeacht of deze zijn gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad, de wet, fraude, een verkeerde voorstelling van zaken of een andere juridische leer, met inbegrip van Claims die geen verband houden met intellectuele eigendom of intellectuele-eigendomsrechten, maar die samen met IE-claims worden ingesteld, die niet worden beslecht in overeenstemming met artikel 14(a), beslecht door een neutrale arbiter door middel van definitieve en bindende arbitrage in plaats van in een rechterlijk college door een rechter of jury. Dergelijke Claims omvatten, maar zijn niet beperkt tot, geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de uitleg of toepassing van deze arbitragebepaling, met inbegrip van de uitvoerbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid van de arbitragebepaling of enig deel van de arbitragebepaling. De arbiter heeft de bevoegdheid om elk redres en elke voorziening toe te wijzen die anders bij de rechter beschikbaar zou zijn.

(c)   Federale Arbitragewet.  Deze Voorwaarden zijn van invloed op de handel tussen staten en de uitvoerbaarheid van dit artikel wordt inhoudelijk en procedureel beheerst door de Amerikaanse Federale Arbitragewet (Federal Arbitration Act, hierna de 'FAA'), 9 U.S.C. § 1, e.v., voor zover wettelijk toegestaan. Zoals beperkt door de FAA, deze Voorwaarden en de AAA-regels, heeft de arbiter de exclusieve bevoegdheid om alle procedurele en inhoudelijke beslissingen te nemen met betrekking tot elk geschil en om elk redres toe te wijzen dat anders bij de rechter beschikbaar zou zijn, met inbegrip van de bevoegdheid om te bepalen of het geschil arbitrabel is.

(d)  Arbitrageprocedure (consumenten en bedrijven).  Alle Claims moeten aanhangig worden gemaakt bij het Amerikaanse Arbitrage-instituut ('American Arbitration Association, hierna de 'AAA') en zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage ten overstaan van één arbiter. De AAA voert de arbitrage uit volgens de door de AAA vastgestelde normen voor een eerlijk proces en volgens de door de AAA vastgestelde regels.  Dergelijke regels verschillen, afhankelijk van of u een consument of een bedrijf bent, zoals hieronder nader beschreven:

●      Indien u een persoon bent die de Sites gebruikt voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, bent u een 'Consument', en is de op dat moment geldende versie van de arbitrageregels voor consumenten van de AAA ('Consumer Arbitration Rules'), die beschikbaar is op de website van de AAA (adr.org), zoals als volgt gewijzigd door deze Voorwaarden, van toepassing op elke arbitrage tussen u en Workday:

1.  U EN WORKDAY KOMEN OVEREEN DAT ELKE ARBITRAGE OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN OP INDIVIDUELE BASIS ZAL PLAATSVINDEN; COLLECTIEVE ARBITRAGES EN COLLECTIEVE ACTIES ZIJN NIET TOEGESTAAN, EN U EN WORKDAY KOMEN OVEREEN OM AF TE ZIEN VAN DE MOGELIJKHEID OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE. De arbiter mag alleen een individuele arbitrage uitvoeren en, behalve zoals hieronder beschreven voor de aanvullende procedures die van toepassing zijn indien er vijfentwintig (25) of meer gelijksoortige of gecoördineerde claims tegen Workday of u worden ingesteld door dezelfde advocaat of samenwerkende advocaten, mag de arbiter geen claims van meer dan één persoon samenvoegen, niet fungeren als voorzitter van enig soort collectieve of representatieve procedure en niet fungeren als voorzitter van een procedure waarbij meer dan één persoon betrokken is.

2. Voor elke arbitrage die u initieert, betaalt u de administratievergoeding voor consumenten, en betaalt Workday de resterende vergoedingen en kosten van de AAA. Voor elke arbitrage die door Workday wordt geïnitieerd, betaalt Workday alle vergoedingen en kosten van de AAA.

3. Voor alle arbitrages waarbij de ingestelde Claims $ 25.000 of minder bedragen, wordt de arbitrage beslecht volgens de Procedures voor geschillenbeslechting door indiening van stukken ('Procedures for the Resolution of Disputes through Document Submission') van de AAA, en voor alle andere arbitrages is de volgende procedure van toepassing: (i) de arbiter houdt hoorzittingen, indien van toepassing, door middel van tele- of videoconferenties in plaats van verschijningen in persoon, tenzij de arbiter op uw of ons verzoek bepaalt dat een verschijning in persoon gepast is; (ii) eventuele verschijningen in persoon worden gehouden op een locatie die redelijkerwijs geschikt is voor beide partijen, met inachtneming van hun vermogen om te reizen en andere relevante omstandigheden, en (iii) als de partijen het niet eens kunnen worden over een locatie, wordt dit door de AAA of door de arbiter bepaald.

4. Indien u of Workday een geschil aan arbitrage onderwerpt en de arbiter de uitwisseling van informatie beveelt, komen u en Workday overeen om samen te werken om de arbiter te vragen om bescherming van vertrouwelijke of beschermde informatie of handelsgeheimen of anderszins gevoelige informatie, documenten, getuigenissen en/of andere materialen die zouden kunnen worden uitgewisseld of onderwerp van bewijsgaring ('discovery') in de arbitrage zouden kunnen zijn. U en Workday komen overeen om dergelijke bescherming te vragen voordat die informatie, documenten, getuigenissen en/of materialen worden uitgewisseld of anderszins onderwerp van bewijsgaring in de arbitrage worden. 

5. Daarnaast zullen de bepalingen van de Federale Regels van Burgerlijk Procesrecht ('Federal Rules of Civil Procedure') van toepassing zijn en door de arbiter worden toegepast.

6. De beslissing van de arbiter zal deze Voorwaarden volgen en definitief en bindend zijn. De arbiter heeft de bevoegdheid om tijdelijke, voorlopige of permanente verboden of geboden op te leggen of voorzieningen toe te wijzen waarbij de exacte uitvoering van deze Voorwaarden wordt bevolen, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om een voorziening toe te kennen die gerechtvaardigd wordt door de individuele claim die voorligt bij de arbiter. De uitspraak van de arbiter kan worden bekrachtigd en ten uitvoer worden gelegd bij elke rechter die bevoegd is om hiervan kennis te nemen. Niettegenstaande het voorgaande belet niets in deze Voorwaarden u om kwesties onder de aandacht van federale, statelijke of lokale instanties te brengen en indien de wet dit toestaat, kunnen zij voor u redres van ons eisen.

7. De aanvullende regels van de AAA voor het aanhangig maken van meerdere zaken ('Supplementary Rules for Multiple Case Filings') en het Schema voor administratievergoedingen bij meerdere consumentenzaken van de AAA ('AAA Multiple Consumer Case Filing Fee Schedule') zijn van toepassing, indien vijfentwintig (25) of meer gelijksoortige claims tegen Workday of tegen u worden ingesteld door dezelfde advocaat of door samenwerkende advocaten of anderszins zijn gecoördineerd. Naast de toepassing van de aanvullende regels van de AAA voor het aanhangig maken van meerdere zaken en het Schema voor administratievergoedingen bij meerdere consumentenzaken van de AAA, begrijpen u en Workday en gaan u en Workday ermee akkoord dat wanneer vijfentwintig (25) of meer gelijksoortige claims tegen Workday of u worden ingediend door dezelfde advocaat of samenwerkende advocaten of anderszins zijn gecoördineerd, de beslissing op uw Claim of die van Workday vertraging kan oplopen. Voor dergelijke gecoördineerde acties gaan u en Workday ook akkoord met de volgende gecoördineerde 'testcase-procedure' ('bellwether'):

●  De advocaat van de eisers en de advocaat van Workday selecteren elk tien (10) zaken (per partij) die eerst in een individuele arbitrageprocedure worden behandeld. De resterende zaken worden geacht aanhangig te zijn gemaakt met het oog op de verjaringstermijn, maar niet met het oog op de vaststelling van de vergoedingen van de AAA. Er worden geen vergoedingen van de AAA berekend in verband met deze zaken totdat deze geselecteerd zijn voor een individuele arbitrageprocedure als onderdeel van een test-caseprocedure. Als de partijen er niet in slagen om de resterende zaken op te lossen na de afronding van de eerste twintig (20) procedures, selecteert elke partij nog tien (10) zaken (per partij) voor een individuele arbitrageprocedure.

●  Elke zaak wordt voorgezeten door één arbiter. Als onderdeel van een test-caseprocedure mag slechts één zaak aan elke arbiter worden toegewezen, tenzij de partijen anders overeenkomen.

●  Deze test-caseprocedure gaat door, in overeenstemming met de hierboven aangegeven parameters, totdat op alle claims die zijn opgenomen in deze gecoördineerd ingestelde zaken, met inbegrip van uw zaak, is beslist of deze anderszins zijn beslecht.

●  De verjaringstermijn en eventuele termijnen voor de administratievergoedingen worden opgeschort voor claims die onderworpen zijn aan deze test-caseprocedure vanaf het moment waarop de eerste zaken voor een test-caseprocedure zijn geselecteerd tot het moment waarop uw zaak of die van Workday wordt geselecteerd voor een test-caseprocedure, wordt ingetrokken of anderszins wordt beslecht.

●  Een rechter is bevoegd om dit artikel ten uitvoer te leggen en, indien nodig, de massale indiening of de behandeling van arbitrageverzoeken tegen Workday of u te verbieden.    

●      Indien u GEEN 'Consument' bent (zoals hierboven gedefinieerd), bent u een 'Bedrijf' en is de op dat moment geldende versie van de commerciële arbitrageregels en bemiddelingsprocedures van de AAA ('Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures'), die beschikbaar is op de website van de AAA (adr.org), zoals als volgt gewijzigd door deze Voorwaarden, van toepassing op elke arbitrage tussen u en Workday:

1. U EN WORKDAY KOMEN OVEREEN DAT ELKE ARBITRAGE OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN OP INDIVIDUELE BASIS ZAL PLAATSVINDEN; COLLECTIEVE ARBITRAGES EN COLLECTIEVE ACTIES ZIJN NIET TOEGESTAAN, EN U EN WORKDAY KOMEN OVEREEN OM AF TE ZIEN VAN DE MOGELIJKHEID OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE.  De arbiter mag alleen een individuele arbitrage uitvoeren en, behalve zoals hieronder beschreven voor de aanvullende procedures die van toepassing zijn indien er vijfentwintig (25) of meer gelijksoortige of gecoördineerde claims tegen Workday of u worden ingesteld door dezelfde advocaat of samenwerkende advocaten, mag de arbiter geen claims van meer dan één persoon samenvoegen, niet fungeren als voorzitter van enig soort collectieve of representatieve procedure en niet fungeren als voorzitter van een procedure waarbij meer dan één persoon betrokken is.

2. Eventuele verschijningen in persoon zullen worden gehouden in Alameda County, Californië, VS.

3. De beslissing van de arbiter zal deze Voorwaarden volgen en definitief en bindend zijn. De arbiter heeft de bevoegdheid om tijdelijke, voorlopige of permanente verboden of geboden op te leggen of voorzieningen toe te wijzen waarbij de exacte uitvoering van deze Voorwaarden wordt bevolen, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om een voorziening toe te kennen die gerechtvaardigd wordt door de individuele claim die voorligt bij de arbiter. De uitspraak van de arbiter kan worden bekrachtigd en ten uitvoer worden gelegd bij elke rechter die bevoegd is om hiervan kennis te nemen. Niettegenstaande het voorgaande belet niets in deze Voorwaarden u om kwesties onder de aandacht van federale, statelijke of lokale instanties te brengen en indien de wet dit toestaat, kunnen zij voor u redres van ons eisen.

4. U en Workday komen overeen samen te werken om aan de arbiter bescherming te vragen van vertrouwelijke, eigen informatie, handelsgeheimen of anderszins gevoelige informatie, documenten, getuigenissen en/of andere materialen die zouden kunnen worden uitgewisseld of het onderwerp van bewijsgaring in de arbitrage zouden kunnen zijn. U en Workday komen overeen om dergelijke bescherming te vragen voordat die informatie, documenten, getuigenissen en/of materialen worden uitgewisseld of anderszins onderwerp van bewijsgaring in de arbitrage worden. 

5. Daarnaast zullen de bepalingen van de federale regel 68 van het Burgerlijke Procesrecht ('Federal Rule of Civil Procedure 68') van toepassing zijn en door de rechter worden uitgevoerd.

6. De aanvullende regels van de AAA voor het aanhangig maken van meerdere zaken ('Supplementary Rules for Multiple Case Filings') en het Schema voor administratievergoedingen bij meerdere consumentenzaken van de AAA ('AAA Multiple Consumer Case Filing Fee Schedule') zijn van toepassing, indien vijfentwintig (25) of meer gelijksoortige claims tegen Workday of tegen u worden ingesteld door dezelfde advocaat of door samenwerkende advocaten of anderszins zijn gecoördineerd. Naast de toepassing van de aanvullende regels van de AAA voor het aanhangig maken van meerdere zaken en het Schema voor administratievergoedingen bij meerdere consumentenzaken van de AAA, begrijpen u en Workday en gaan u en Workday ermee akkoord dat wanneer vijfentwintig (25) of meer gelijksoortige claims tegen Workday of u worden ingediend door dezelfde advocaat of samenwerkende advocaten of anderszins zijn gecoördineerd, de beslissing op uw Claim of die van Workday vertraging kan oplopen. Voor dergelijke gecoördineerde acties gaan u en Workday ook akkoord met de volgende gecoördineerde 'testcase-procedure' ('bellwether'):

●  De advocaat van de eisers en de advocaat van Workday zullen elk tien (10) zaken (per partij) selecteren die als eerste worden behandeld door middel van een individuele arbitrageprocedure. De resterende zaken worden geacht aanhangig te zijn gemaakt met het oog op de verjaringstermijn, maar niet met het oog op de vaststelling van de vergoedingen van de AAA. Er worden geen vergoedingen van de AAA berekend in verband met deze zaken totdat deze geselecteerd zijn voor een individuele arbitrageprocedure als onderdeel van een test-caseprocedure. Als de partijen er niet in slagen om de resterende zaken op te lossen na de afronding van de eerste twintig (20) procedures, selecteert elke partij nog tien (10) zaken (per partij) voor een individuele arbitrageprocedure.

●  Elke zaak wordt voorgezeten door één arbiter. Als onderdeel van een test-caseprocedure mag slechts één zaak aan elke arbiter worden toegewezen, tenzij de partijen anders overeenkomen.

●  Deze test-caseprocedure gaat door, in overeenstemming met de hierboven aangegeven parameters, totdat op alle claims die zijn opgenomen in deze gecoördineerd ingestelde zaken, met inbegrip van uw zaak, is beslist of deze anderszins zijn beslecht.

●  De verjaringstermijn en eventuele termijnen voor de administratievergoedingen worden opgeschort voor claims die onderworpen zijn aan deze test-caseprocedure vanaf het moment waarop de eerste zaken voor een test-caseprocedure zijn geselecteerd tot het moment waarop uw zaak of die van Workday wordt geselecteerd voor een test-caseprocedure, wordt ingetrokken of anderszins wordt beslecht.

●  Een rechter is bevoegd om dit artikel ten uitvoer te leggen en, indien nodig, de massale indiening of de behandeling van arbitrageverzoeken tegen Workday of u te verbieden.

(e)   Eén jaar voor instelling van Claims . Voor zover wettelijk toegestaan, moet elke Claim of elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de Sites, of enig aspect van de relatie tussen u en Workday met betrekking tot uw gebruik van de Sites, in alle gevallen met uitzondering van IE-claims, door u of Workday worden ingediend of voorgelegd binnen een jaar nadat een dergelijke Claim of dergelijk geschil is ontstaan. In alle andere gevallen is de claim permanent verjaard, hetgeen betekent dat u en Workday niet langer gerechtigd zijn om de claim in te stellen.

(f)    Afzien van arbitrage (alleen voor consumenten).  U hebt het recht om binnen 30 dagen na de datum waarop u deze Voorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd af te zien van bindende arbitrage door ons hiervan per e-mail in kennis te stellen via legal@workday.com. Om effect te sorteren, moet de kennisgeving waarin u afziet van arbitrage uw volledige naam, postadres en e-mailadres bevatten en uw intentie om af te zien van bindende arbitrage duidelijk aangeven. Door af te zien van bindende arbitrage stemt u in met de beslechting van geschillen in overeenstemming met artikel 15.

(g)   Afwijzing van toekomstige wijzigingen in de arbitrage.  U kunt elke wijziging die wij doorvoeren in artikel 14 (met uitzondering van adreswijzigingen) afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging per e-mail een persoonlijk ondertekende kennisgeving te sturen via legal@workday.com. Als u dit doet, is de meest recente versie van artikel 14 vóór de wijziging die u hebt afgewezen van toepassing.

(h)  Scheidbaarheid.  Als enig deel van dit artikel 14 niet-uitvoerbaar of onwettig wordt geacht om enige reden, waaronder, maar zonder beperking hiertoe, de reden dat het artikel onredelijk wordt geacht, (i) zal de niet-uitvoerbare of onwettige bepaling van deze Voorwaarden worden afgescheiden; (ii) heeft de afscheiding van de niet-uitvoerbare of onwettige bepaling geen enkele invloed op de rest van dit artikel 14 of op de mogelijkheid voor de partijen om arbitrage voor eventueel resterende claims op individuele basis af te dwingen op grond van dit artikel 14; en (iii) voor zover claims derhalve moeten worden beslist op massale, collectieve, geconsolideerde of representatieve basis, moet over deze claims worden geprocedeerd bij een bevoegde rechter voor civiele zaken en niet door middel van arbitrage. De behandeling van deze claims zal worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van eventuele individuele claims in een arbitrageprocedure. Daarnaast geldt dat indien wordt vastgesteld dat enig deel van dit artikel een individuele claim waarbij een publiekelijk verbod of gebod wordt geëist verbiedt, die bepaling geen effect zal hebben, voor zover dat verbod of gebod buiten een arbitrageprocedure mag worden gevraagd, en blijft de rest van dit artikel uitvoerbaar.

17. Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en uw gebruik van de Sites worden beheerst door, uitgelegd naar en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, behalve voor zover dit wordt uitgesloten door de federale wetgeving van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de regels of beginselen van het conflictenrecht (van de staat Californië of een ander rechtsgebied) die zouden leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied. Indien een geschil tussen de partijen niet onderworpen is aan arbitrage of niet kan worden behandeld door een rechter voor geringe vorderingen, dan hebben de statelijke en federale rechters in Alameda County, Californië, exclusieve rechtsmacht. U en Workday zien af van een eventueel bezwaar tegen de plaats van behandeling van de zaak bij dergelijke rechters. Indien uw lokale wetgeving vereist dat consumentencontracten moeten worden uitgelegd naar de lokale wetgeving en ten uitvoer moeten worden gelegd door de rechters van dat rechtsgebied, is dit artikel mogelijk niet op u van toepassing (maar alleen voor zover dit artikel in strijd is met die lokale wetgeving).

18. Wijzigen en beëindigen van onze Sites

Tenzij anders vermeld, behouden wij ons het recht voor om onze Sites aan te passen of om het aanbieden van onze Sites op elk moment geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen of om vergoedingen die voor het gebruik van de Sites zijn vereist in rekening te brengen of te wijzigen of hiervan af te zien. U hebt ook het recht om uw gebruik van onze Sites op elk moment te stoppen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade in verband met het feit dat u geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van onze Sites.

19.  Scheidbaarheid

Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft die bepaling of dat deel geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

20. Exportcontrole

U bent verantwoordelijk voor de naleving van de exportwet- en regelgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke rechtsgebieden. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, verklaart en garandeert u dat u: (1) zich niet bevindt in en geen inwoner of staatsburger bent van een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid; (2) niet voorkomt op een lijst met verboden partijen of partijen waarvoor beperkingen gelden van de Amerikaanse overheid; of (3) niet betrokken bent bij activiteiten die direct of indirect verband houden met de verspreiding van massavernietigingswapens.

21. Diversen

(a)   Het niet door Workday uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden vormt geen afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele Aanvullende Voorwaarden) geven de volledige overeenkomst tussen de partijen weer met betrekking tot het onderwerp ervan en treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, mededelingen, verklaringen en afspraken van de partijen. De titels boven de artikelen in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen enkel juridisch of contractueel gevolg. Het gebruik van de term 'met inbegrip van' zal worden geïnterpreteerd als 'met inbegrip van, zonder beperking hiertoe'. Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zijn deze Voorwaarden uitsluitend bedoeld om ten gunste van de partijen te werken en niet om aan een andere persoon of entiteit rechten als derde-begunstigde te verlenen. U gaat ermee akkoord dat communicatie en transacties tussen ons elektronisch kunnen worden uitgevoerd.

(b)   Indien u een vraag of klacht hebt over de Sites, neem dan contact met ons op. Houd er rekening mee dat communicatie per e-mail niet noodzakelijkerwijs veilig is; vermeld daarom geen creditcardgegevens of andere gevoelige informatie in uw e-mailcorrespondentie met ons. Daarnaast hebben consumenten in Californië op grond van artikel 1789.3 van het Californische Burgerlijk Wetboek ('California Civil Code') recht op de volgende kennisgeving van specifieke consumentenrechten: met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk contact worden opgenomen op 1625 N. Market Blvd., Suite N-112, Sacramento, Californië 95834, of telefonisch op 1 (800) 952-5210.

Aanvullende Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn Aanvullende Voorwaarden (zoals gedefinieerd in de Online-servicevoorwaarden van Workday) en zijn samen met de Online-servicevoorwaarden van Workday van toepassing op uw toegang tot en gebruik van bepaalde Sites of producten of diensten van Workday die op of via de Sites beschikbaar worden gesteld. De begrippen met een hoofdletter die in deze Aanvullende Voorwaarden worden gebruikt en die niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenissen die daaraan in de Online-servicevoorwaarden van Workday worden gegeven.

1. Voorwaarden voor de Workday Community

De onderstaande voorwaarden (de 'Voorwaarden voor de Workday Community') zijn uitsluitend van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Workday Community en alle bijbehorende diensten, webpagina's en websites ('Community').

(a)  Geschiktheid. Indien u onze Community namens een andere persoon of entiteit gebruikt, (i) omvatten alle verwijzingen naar 'u' in deze Voorwaarden voor de Community ook die persoon of entiteit, (ii) verklaart u dat u bevoegd bent om deze Voorwaarden namens die persoon of entiteit te aanvaarden, en (iii) stemt de persoon of entiteit ermee in om jegens ons verantwoordelijk te zijn in het geval u of de persoon of entiteit deze Voorwaarden voor de Community niet naleeft.

(b)  Gebruikerscontent.  Onze Community kan u en andere gebruikers in staat stellen om content te creëren, te plaatsen, op te slaan en te delen, met inbegrip van berichten, tekst, foto's, video's, software en ander materiaal (gezamenlijk: 'Gebruikerscontent'), en u kunt bepaalde Gebruikerscontent beschikbaar stellen via of in verband met onze interactieve Community, zoals prikborden en andere forums, en chat-, commentaar- en andere berichtenfuncties. Met uitzondering van de licentie die u hieronder verleent, geldt tussen u en Workday dat u alle rechten behoudt op en met betrekking tot uw Gebruikerscontent, met uitzondering van enig deel van de Sites dat in uw Gebruikerscontent is opgenomen.  

i. U verleent aan Workday en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, volledig betaalde, sublicentieerbare licentie (via meerdere niveaus) voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken, distribueren, openbaar of anderszins uitvoeren en weergeven en exploiteren van uw Gebruikerscontent en elke naam, gebruikersnaam of gelijkenis die opgegeven of verstrekt is in verband met uw Gebruikerscontent in en op alle nu bekende of later ontwikkelde mediaformats en -kanalen, zonder vergoeding aan u of een derde. Wanneer u Gebruikerscontent plaatst of anderszins deelt op of via onze Community, begrijpt u dat uw Gebruikerscontent en alle bijbehorende informatie (zoals uw gebruikersnaam of profielfoto) zichtbaar kan zijn voor anderen. Workday heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor enig gebruik of misbruik (met inbegrip van de eventuele verspreiding) van Gebruikerscontent door derden. Als u ervoor kiest om uw persoonlijk identificeerbare of andere informatie openbaar te maken via de Community, doet u dit op eigen risico.

ii. U verklaart en garandeert dat uw Gebruikerscontent, en ons gebruik van dergelijke content zoals toegestaan door deze Voorwaarden, geen inbreuk maakt op rechten van en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit. Verder doet u onherroepelijk afstand van alle 'morele rechten' of andere rechten met betrekking tot de toeschrijving van het auteurschap of de integriteit van materialen met betrekking tot Gebruikerscontent die u mogelijk hebt op grond van de toepasselijke wetgeving op grond van enige juridische leer.

iii. Voorts mag u alleen Gebruikerscontent plaatsen of anderszins delen die niet-vertrouwelijk is en waarvoor u alle noodzakelijke rechten op openbaarmaking hebt. U mag geen Gebruikerscontent creëren, plaatsen, opslaan of delen waarvoor u niet alle rechten hebt die nodig zijn om de hierboven beschreven licentie aan ons te verlenen of die:

▪  onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend of bedreigend is, of die inbreuk maakt op privacy- of publicatierechten of die beledigend, opruiend of frauduleus is;

▪  een strafbaar feit zou vormen of hiertoe zou aanmoedigen of hiervoor instructies zou geven, de rechten van een partij zou schenden of anderszins aansprakelijkheid zou doen ontstaan of een overtreding zou vormen van plaatselijke, statelijke, nationale of internationale wetgeving;

▪  inbreuk zou kunnen maken op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, moreel recht of ander intellectueel eigendomsrecht of beschermd recht van een partij;

▪  verklaringen, opmerkingen of beweringen bevat of weergeeft die niet uw eerlijke meningen en ervaringen weergeven;

▪  een persoon of entiteit imiteert, of uw verbondenheid met een persoon of entiteit verkeerd voorstelt;

▪  ongevraagde promoties, politieke campagnes, reclame of verzoeken bevat;

▪  privé-informatie of persoonlijke informatie van een derde bevat zonder toestemming van die derde of uw privé-informatie of persoonlijke informatie bevat;

▪  malware, virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of inhoud bevat; of

▪  naar ons oordeel afkeurenswaardig is, een andere persoon beperkt of belemmert in het gebruik of genot van onze Community, of Workday of anderen zou kunnen blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

iv.  De tenuitvoerlegging van dit artikel 1(c) geschiedt uitsluitend ter beoordeling van Workday, en het niet ten uitvoer leggen van dit artikel in bepaalde gevallen vormt geen afstand van ons recht om het in andere gevallen wel ten uitvoer te leggen. Bovendien doet dit artikel 1(c) geen privaat vorderingsrecht voor derden ontstaan en ook geen redelijke verwachting dat de Community geen content zal bevatten die verboden wordt door dergelijke regels of dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk na plaatsing zal worden verwijderd. 

v. We verplichten ons er niet toe om alle Gebruikerscontent te controleren en we wijzen uitdrukkelijk elke plicht of verplichting tot het uitvoeren van enige monitoring of controle van Gebruikerscontent van de hand. Hoewel we niet verplicht zijn om Gebruikerscontent te screenen, bewerken of monitoren, kunnen we:

▪ Gebruikerscontent op elk moment en om elke reden, met of zonder kennisgeving, wissen, verwijderen of weigeren te plaatsen, onder meer, maar zonder beperkt te zijn tot, de reden dat er sprake is van een overtreding van de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden;

▪ uw toegang tot de Community geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten als uw Gebruikerscontent in strijd is met de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden;

▪ elke maatregel met betrekking tot uw Gebruikerscontent nemen die noodzakelijk of gepast is, uitsluitend ter beoordeling van Workday, om de naleving van de toepasselijke wetgeving en deze Voorwaarden te waarborgen of om rechten van derden te beschermen, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten van derden (bijvoorbeeld de verstrekking van informatie over u aan eigenaren van auteursrecht ten behoeve van verzoeken tot verwijdering in het kader van de Amerikaanse Wet op het auteursrecht in het digitale millennium ); en

▪ volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarbij ons wordt verzocht of opgedragen om de identiteit of andere informatie van iemand die materiaal op of via de Community plaatst bekend te maken.

(c)   Vertrouwelijkheid. Workday kan bepaalde informatie aan u verstrekken die (a) gemarkeerd of aangeduid is als 'Vertrouwelijk' of 'Beschermd' of anderszins om de vertrouwelijke aard ervan aan te geven of (b) op basis van de feiten en omstandigheden van de bekendmaking informatie is die een redelijke persoon als vertrouwelijke of beschermde informatie zou beschouwen ('Vertrouwelijke Informatie').  'Vertrouwelijke Informatie' omvat geen informatie die (i) voorafgaand aan het tijdstip van bekendmaking door Workday publiekelijk beschikbaar was, (ii) na de bekendmaking door Workday aan u publiekelijk beschikbaar wordt zonder enig handelen of nalaten van uw kant; (iii) ten tijde van de bekendmaking reeds in uw rechtmatige bezit is, (iv) door u is verkregen van een derde zonder schending van de geheimhoudingsplicht van die derde, of (v) zelfstandig door u is ontwikkeld zonder gebruikmaking van of verwijzing naar Vertrouwelijke informatie van Workday. U zult de Vertrouwelijke Informatie van Workday alleen gebruiken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de onder deze Voorwaarden geleverde diensten en u zult redelijke zorg betrachten om de Vertrouwelijke Informatie van Workday te beschermen tegen bekendmaking aan andere personen dan, al naar gelang van toepassing, uw werknemers, met u gelieerde partijen, opdrachtnemers, vertegenwoordigers of professionele adviseurs die hiermee bekend moeten zijn en die een wettelijke verplichting tot geheimhouding van de informatie hebben. Uw bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie van Workday op grond van de wetgeving of een gerechtelijk of administratief bevel wordt niet beschouwd als niet-nakoming van deze Overeenkomst, indien u (A) Workday tijdig schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke bekendmakingsverplichting (indien toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving), en (B) redelijkerwijs medewerking verleent, voor uw eigen rekening, aan de inspanningen van Workday om de omvang van een dergelijke bekendmaking te beperken.

2.  Voorwaarden voor Betaalde Aanbiedingen

De onderstaande voorwaarden (de 'Voorwaarden voor Betaalde Aanbiedingen') zijn Aanvullende Voorwaarden en zijn uitsluitend van toepassing op producten of diensten die beschikbaar worden gesteld voor aankoop via onze Sites ('Betaalde Aanbiedingen'):

(a)   Transacties. Door een Betaalde Aanbieding via onze Sites te kopen (een 'Transactie'), verklaart u dat de betreffende Betaalde Aanbiedingen alleen op rechtmatige wijze zullen worden gebruikt.

(b)   Voorwaarde voor aankopen. Om uw aankoop af te ronden, moet u beschikken over een geldig factuur- en verzendadres binnen een land dat kan worden geselecteerd voor de factuur- en verzendadressen als onderdeel van het afrekenproces op de Sites (het 'Grondgebied'). Wij beloven niet dat de op de Sites beschikbare Betaalde Aanbiedingen passend of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten het Grondgebied.

(c)   Beperkingen. U mag alleen Betaalde Aanbiedingen kopen voor persoonlijk gebruik door uzelf of de beoogde ontvanger van de Betaalde Aanbiedingen. Betaalde Aanbiedingen mogen niet worden doorverkocht. We kunnen een limiet stellen voor de hoeveelheden die kunnen worden gekocht per bestelling, per account, per betaalkaart, per persoon of per huishouden. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de levering van een dienst aan een klant te weigeren of een bestelling te weigeren en het geld dat u voor een dergelijke bestelling hebt betaald terug te betalen.

(d)   Lijsten met Betaalde Aanbiedingen. We kunnen lijsten, beschrijvingen en afbeeldingen van onze Betaalde Aanbiedingen of gerelateerde coupons of kortingen beschikbaar stellen via onze Sites ('Lijsten'). We proberen ervoor te zorgen dat dergelijke Lijsten volledig, nauwkeurig en actueel zijn, maar ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de Lijsten incidenteel onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid of tijdigheid van de Lijsten (met inbegrip van de daarin opgenomen kenmerken, specificaties en prijzen). De Lijsten en de beschikbaarheid van een Betaalde Aanbieding (met inbegrip van de geldigheid van een coupon of korting) kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd.

(e)   Prijs. De op de Sites getoonde prijzen zijn, voor zover van toepassing, exclusief alle belastingen. De toepasselijke belastingen worden opgeteld bij het bedrag van uw aankoop en gespecificeerd op de afrekenpagina. Voordat u uw aankoop bevestigt, hebt u de mogelijkheid om de belastingen en verzendkosten te controleren. Alle prijzen op de Sites kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

(f)   Betaling. Als u een Transactie wilt doen, kunt u gevraagd worden om bepaalde relevante informatie aan ons of onze betalingsverwerkers te verstrekken, zoals het nummer van uw betaalkaart en de vervaldatum daarvan, uw factuuradres en uw verzendgegevens. U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om iedere betaalkaart die u in verband met een transactie overlegt, te gebruiken. Door dergelijke informatie aan ons te verstrekken, indien van toepassing, verleent u aan ons het recht om dergelijke informatie aan derden te verstrekken om Transacties mogelijk te maken. Het kan nodig zijn om de informatie te verifiëren voordat een Transactie wordt bevestigd of voltooid. U verplicht zich tot betaling van alle kosten die door of namens u worden gemaakt via de Diensten, tegen de prijzen die gelden op het tijdstip waarop deze kosten worden gemaakt, met inbegrip van alle belastingen en verzend- en afhandelingskosten die van toepassing zijn op uw Transacties. Mochten er gerechtelijke stappen nodig zijn voor de inning van uitstaande bedragen, dan dient u alle kosten die gemaakt zijn ter inning van de verschuldigde bedragen aan ons en onze verkopers of vertegenwoordigers te vergoeden, met inbegrip van de honoraria van advocaten en andere gerechtelijke kosten. Niettegenstaande eventuele bedragen die op grond hiervan aan Workday verschuldigd zijn, geldt dat Workday geen betalingen voor producten of diensten verwerkt. Om de betaling voor Betaalde Aanbieding via een betaalkaart mogelijk te maken, maken we gebruik van betalingsverwerkers.

(g)   Bevestiging van bestelling; acceptatie. U hebt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en te bevestigen, met inbegrip van het afleveradres, de betaalmethode en andere details van uw bestelling. We zullen een bericht weergeven of sturen wanneer we uw bestelling definitief accepteren, en onze acceptatie is voltooid op het moment waarop we het formele acceptatiebericht weergeven of versturen. De betaling moet door ons ontvangen zijn voordat we een bestelling accepteren.

(h)   Vertraging in bestellingen; annulering. We behouden ons het recht voor om een bestelling uit te stellen, te weigeren of te annuleren voordat u gebruikmaakt van de Betaalde Aanbieding. Als er bijvoorbeeld fouten op de Site staan of worden gemaakt in verband met uw bestelling of sprake is van onjuistheden in de Betaalde Aanbieding of prijsinformatie of de beschikbaarheid van de Betaalde Aanbieding, behouden wij ons het recht voor om de fout te corrigeren en de juiste prijs aan u te berekenen of uw bestelling te annuleren. We zullen contact met u opnemen als een deel van uw bestelling wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

(i)   Restituties, retourneren en omruilen. Alle verkopen zijn definitief. Verzoeken om restitutie worden beoordeeld door Workday en naar eigen goeddunken van Workday verleend, tenzij dit wettelijk verboden is. Verleende restituties geschieden volgens dezelfde betaalmethode en naar dezelfde rekening die gebruikt zijn om de bestelling te plaatsen. Op dit moment bieden wij geen mogelijkheid tot retourneren of omruilen.

(j)   Voorbehoud van rechten. Workday behoudt zich het recht voor om ook zonder voorafgaande kennisgeving een limiet te stellen aan de beschikbare hoeveelheid van een Betaalde Aanbieding of de terbeschikkingstelling daarvan te beëindigen; om voorwaarden te stellen voor het honoreren van een coupon, korting of soortgelijke promotie; om het doen van een Transactie door een gebruiker te verbieden; om de betalingsoptie voor Betaalde Aanbiedingen te wijzigen; en om de levering van een Betaalde Aanbieding aan een gebruiker te weigeren.

3. Voorwaarden voor Workday API's

Indien Workday API's (application programming interfaces) beschikbaar stelt op of via de Sites (de 'Workday API's'), is het gebruik van Workday API's niet toegestaan zonder autorisatie op grond van een afzonderlijke overeenkomst met Workday (de 'Voorwaarden voor Workday API's'). 

4. Wereldwijde Addendum

Als u zich in een land bevindt dat voorziet in consumentengaranties of verplichtingen aan ons oplegt die niet, of mogelijk slechts in beperkte mate kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd door het toepasselijke recht, dan is niets uit de Voorwaarden bedoeld om dergelijke verplichte garanties of verplichtingen uit te sluiten, te beperken of te wijzigen. Zonder beperking van het voorgaande geldt dat wanneer u zich in een land bevindt waar een bepaling van deze Voorwaarden onwettig of niet-uitvoerbaar is, of verboden is om enige reden, waaronder, maar niet beperkt tot, de reden dat de wet dit verbiedt of dat een dergelijke bepaling onredelijk wordt geacht, (i) wordt de niet-uitvoerbare of onwettige bepaling van deze Voorwaarden afgescheiden; (ii) heeft de afscheiding van de niet-uitvoerbare of onwettige bepaling geen enkel effect op de rest van deze Voorwaarden.

Indien u woonachtig bent buiten de Verenigde Staten in een van de hieronder vermelde landen (elk te noemen: een 'Toepasselijk Land') en de Sites aan u zijn aangeboden in een Toepasselijk Land, lees dan a.u.b. dit Wereldwijde Addendum voor speciale bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Sites in het Toepasselijke Land ('Speciale Bepalingen'). In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Speciale Bepalingen en andere bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Speciale Bepalingen. Door de Sites te bezoeken of te gebruiken, gaat u ook akkoord met uw gebondenheid aan de van toepassing zijnde Speciale Bepalingen. Alle begrippen met een hoofdletter die niet in dit Wereldwijde Addendum zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Voorwaarden is gegeven. Toepasselijke Landen:

 • Europese Unie

De volgende bepalingen zijn op u van toepassing als u in een Toepasselijk Land verblijft:

(a)  Bindende arbitrage; geen collectieve actie.  Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Voorwaarden, kunt u een juridische procedure aanspannen met betrekking tot de Voorwaarden door ofwel de arbitrageprocedure te volgen die wordt beschreven in artikel 16 van de Voorwaarden ofwel, indien dit recht door de toepasselijke wetgeving aan u wordt verleend, door het geschil voor te leggen aan een arbitrage-administrateur in het land waarin u woont. Voor zover een procedure niet onderworpen is aan arbitrage op grond van het toepasselijke recht, kunt u het geschil voorleggen aan de rechters van het land waarin u woont.

(b)  Toepasselijk recht.  Indien u een individuele consument bent in een Toepasselijk Land dat vereist dat consumentencontracten worden beheerst door de wetten van het Toepasselijke Land, worden de Voorwaarden beheerst door de wetten van het Toepasselijke Land, voor zover dit door de lokale wetgeving wordt vereist.  Indien u een individuele consument bent in een Toepasselijk Land dat niet vereist dat consumentencontracten worden beheerst door de wetten van het Toepasselijke Land, worden de Voorwaarden beheerst door de wetten van de staat Californië in overeenstemming met artikel 17 van de Voorwaarden.

(c)  Vrijwaring.  Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, is artikel 10 (Vrijwaring) van de Voorwaarden niet van toepassing als u niet verantwoordelijk bent (met ten minste lichte nalatigheid) voor de gebeurtenis, inbreuk of schade waarvoor vrijwaring gegeven is.

De volgende bepalingen zijn op u van toepassing als u woont in de Europese Unie (de 'EU') en de Sites in de EU aan u zijn aangeboden, ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in de Voorwaarden:

(a)  Software.  Software is alleen onderworpen aan de Voorwaarden als wij u ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte hebben gesteld van de toepasselijke Voorwaarden en u de mogelijkheid hebt om de toepasselijke Voorwaarden in te zien.

(b)  Feedback.  U doet geen afstand van uw morele rechten op eventuele Feedback.

(c)  Beëindiging door Workday.  Workday kan de Voorwaarden beëindigen in geval van een wezenlijke of herhaaldelijke tekortkoming in de nakoming van het bepaalde in de Voorwaarden. Voor de beëindiging wegens niet-nakoming geven we u een redelijke waarschuwing of periode voor zuivering, tenzij de aard van de niet-nakoming de onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt, gelet op zowel uw als onze gerechtvaardigde belangen. We kunnen uw account echter tijdelijk opschorten en/of beperken in geval van andere tekortkomingen, als de opschorting en/of beperking in verhouding staat tot de ernst van de tekortkoming, mede gelet op eventuele eerdere tekortkomingen.

(d)  Disclaimers.  Als we digitale content of digitale diensten die u van ons moet ontvangen, niet leveren, of als die digitale content of digitale dienst niet overeenstemt met de overeenkomst, laat dit uw wettelijke rechten onverlet, met dien verstande dat we alleen verplicht zijn tot het betalen van een schadevergoeding voor zover dit vermeld wordt in de Voorwaarden en dit Wereldwijde Addendum.

(e)  Beperking van aansprakelijkheid.  We beperken onze wettelijke aansprakelijkheid voor opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, ledematen en/of gezondheid niet, voor zover we een garantie hebben gegeven (die uitdrukkelijk als zodanig moet worden aangeduid om een garantie in juridische zin te zijn), en op grond van het dwingende productaansprakelijkheidsrecht. In andere gevallen is onze aansprakelijkheid voor geringe nalatige tekortkomingen in essentiële contractuele verplichtingen beperkt tot de typische en voorzienbare schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om het oorspronkelijke doel van het contract te bereiken en u mag dan ook in het algemeen vertrouwen op de nakoming hiervan. Behalve in de hierboven beschreven gevallen zijn we niet aansprakelijk voor geringe nalatigheid.

(f)  Taal.  De Voorwaarden zijn voor het gemak vertaald in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans en Spaans, maar de Engelse versie is de bindende versie.